Bestel online - haal op in de winkel - eenvoudig en snel !

Privacy policy

Wie zijn we

Online webwinkel https://ukulele-shop.be.

Privacy Policy ukulele-shop.be (klanten, leveranciers)

Privacy Policy voor onderneming ukulele-shop.be (Muziekhuis Kortrijk) met maatschappelijke zetel te Brugsesteenweg 42 – 8500 Kortrijk en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0846.866.913.

Artikel 1 – Privacy verklaring

Als onderneming streven wij ernaar om op een wettelijke, correcte en transparante manier uw persoonsgegevens te verwerken. In onderhavig document informeren wij u welke persoonsgegevens wij van u verwerken en wat de hieraan verbonden doelstellingen zijn.

Artikel 2 – Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke

Binnen onze onderneming zijn alle persoonsgegevens enkel toegankelijk voor personen die daar binnen hun specifiek takenpakket de verantwoordelijkheid toe hebben. Voor uw bijkomende vragen rond identificatie kan u ons steeds contacteren via e-mail : ukulele-shop@outlook.com.

Artikel 3 – Identificatie van de persoonsgegevens

Diverse persoonsgegevens worden op rechtstreekse wijze verzameld. Het gaat hierbij onder meer om standaardidentificatiegegevens zoals naam, voornaam, om contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres en om gegevens voor facturatiedoeleinden zoals bankrekeningnummer, en rijksregisternummer. Diverse persoonsgegevens worden eveneens onrechtstreeks verzameld. Het kan hierbij gaan om publieke gegevens die onderworpen zijn aan publicatieplicht of gegevens die door de betrokkene zelf publiekelijk zijn gemaakt. Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens bijgehouden zonder bijkomende toestemming.

Artikel 4 – Verantwoording van de verwerking

Om bepaalde diensten op kwalitatieve wijze te kunnen aanbieden heeft de onderneming diverse persoonsgegevens als gedefinieerd onder artikel 3 van onderhavig document nodig. Uw gegevens worden afhankelijk van de concrete situatie gebruikt voor volgende doeleinden:

 • Bij een eerste contactname met personen bij klanten/leveranciers of prospecten worden persoonsgegevens verzameld met onderstaande doeleinden:
  o Om de te sluiten overeenkomst op een correcte manier te kunnen uitvoeren en de dienstverlening beschreven in het contract te kunnen garanderen;
  o Om te voldoen aan wettelijke vereisten;
  o In het kader van risicobeheer en kwaliteitscontrole;
  o In het kader van relatiebeheer en beheer van klantendossiers;
 • Nieuwsbrieven : Wij kunnen uw e-mail adres gebruiken om u nieuwsbrieven toe te sturen, dit zal enkel het geval zijn wanneer u zich hierop hebt ingeschreven op onze website.

 

Artikel 5 – Doorgifte van persoonsgegevens

Ukulele-shop.be verbindt er zich toe uw persoonsgegevens niet door te geven aan derde partijen zonder uitdrukkelijke toestemming. Naast kennisname door interne medewerkers die daartoe uitdrukkelijk bevoegd zijn kunnen onderstaande derde partijen eveneens kennis nemen van de vereiste persoonsgegevens: Accountantsbureau, ICT-dienstverlener, sociale dienstverrrichter, sociaal secretariaat.

Artikel 6 – Bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals  omschreven onder artikel 4 te verwezenlijken. Persoonsgegevens worden bovendien minimaal gedurende de wettelijk verplichte termijnen bewaard.

Artikel 7 – Rechten van de betrokkene

Als betrokkene worden volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens u door de onderneming gegarandeerd. Aan elke vraag tot uitoefening van een individueel recht wordt binnen
een redelijke termijn en kosteloos gevolg gegeven.

 • Recht op inzage – door uitoefening van dit recht kan u zowel inzage als kopie bekomen over welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Recht op verbetering – door uitoefening van dit recht kan u wijzigingen in uw persoonsgegegens steeds laten verbeteren of vervolledigen. Een aanpassing volgt op eenvoudig verzoek.
 • Recht op wissing – door uitoefening van dit recht kan u indien er zich onrechtmatigheden zouden voordoen in de verwerking verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking – door uitoefening van dit recht kan u indien er zich onjuistheden voordoen en een vraag tot verbetering loopt of u meent dat er zich een onrechtmatigheid
  heeft voorgedaan, vragen dat de verwerking wordt beperkt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerkt worden. Loutere opslag van
  de persoonsgegevens wordt hierdoor niet aangetast, noch eventuele verwerking in het kader van een gerechtelijke procedure, ter bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om
  gewichtige redenen van algemeen belang.
 • Recht op overdraagbaarheid – door uitoefening van dit recht kan u vragen om de door u aangeleverde gegevens terug te bezorgen of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen in een
  toegankelijk formaat. Dergelijk recht kan door uitoefening van een specifieke proportionaliteitsoefening eventueel worden beperkt.
 • Recht op weigering automatische gegevensverwerking – door uitoefening van dit recht kan u aangeven dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens deel uitmaken van volledig geautomatiseerde
  gegevensverwerkingen en processen zonder menselijke tussenkomst.
 • Recht op intrekking van de toestemming – door uitoefening van dit recht kan u een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hierdoor wordt elke verdere verwerking stopgezet.

Indien u één of meerdere van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen dient u contact op te nemen via de gegevens gespecificeerd in artikel 2.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.